ການດຳເນີນກິດຈະກຳຈະເປັນໃນຮູບແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອິດສະຫຼະ. ເບື້ອງຕົ້ນເດັກແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບການແນະນຳແລະອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະກິດຈະກຳ. ຂະບວນການຈະໄດ້ຮັບການອະທິບາຍຊ້ຳຫຼາຍໆຄັ້ງ, ເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ ແລະ ອິງໃສ່ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກນຳອີກ. ເດັກສາມາດເລືອກກິດຈະກຳ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດ ຈະບໍ່ມີການບັງຄັບໃດໆທັງສີ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ. ແຕ່ຈະມີກິດຈະກຳຢືນເປັນກຸ່ມວົງມົນ ເຊິ່ງເດັກຈະສາມາດຮຽນຮູ້ແລະແລກປ່ຽນກັບໝູ່ເພື່ອນ ຈະມີເປັນປະຈຳໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ ຈົບຂອງການຮຽນຮູ້ ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ.

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ພວກເຮົາຈະສື່ສານເປັນພາສາຝຣັ່ງ ແຕ່ບາງຄັ້ງກໍ່ຈະເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວເຊັ່ນກັນ ເພາະພວກເຮົາຖືວ່າການເຂົາໃຈຮ່ວມກັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ