ຄ່າຮຽນ

ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດສອງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດສາມຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ
ເທີມທີສອງ – 20/03 ເຖິງ 12/051.400 000 kip2.600 000 kip3.800 000 kip

Jours feriés:

8th of march

1st of may

1st of june

Pi Mai holiday: from 8th to 23th of april 2017