La Maison des Enfants ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບແບບການສຶກສາທາງເລືອກຫຼາຍສະຖາບັນ ເຊັ່ນວ່າ: ມອນແຕ໊ດໂສລີ (https://montessori-france.asso.fr/la-pedagogie-montessori-2/approche-montessori/), ວໍດອບ ສະໄຕເນີ (http://steiner-waldorf.org/pedagogie/), ອາໂນ ສະເຕິນ (http://www.arnostern.com/fr/), ແລະ ທ່ານ ຈອນ ຮອຍ ທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ໂດຍຕົນເອງ.

ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຈະດຳເນີນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ Maison des Enfants ຈະບໍ່ມີການໃຫ້ຄະແນນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພໍ່ແມ່ເດັກຈະມີໂອກາດສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຈຸດປະສົງແລະເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ນີ້. ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຈຸດປະສົງທີ່ແນະນຳໂດຍກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງຢູ່ທີ່ນີ້here. ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນຕົວຊີ້ວັດ. ການຊີ້ວັດຄວາມກ້າວໜ້າຈະອິງໃສ່ການພັດທະນາຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ ສະນັ້ນ ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ລະກ້າວ, ທັງໝົດ ຫຼືພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ນັ້ນອິງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ. ຄວາມປາດຖະໜາຂອງພວກເຮົາຄືປ່ອຍໃຫ້ເດັກສະແດງອອກຢ່າງອິດສະຫຼະຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນໂຕຂອງຕົວເອງ ແລະ ມີອິດສະຫຼະພາບ.

ພວກເຮົາຂໍສັນຍາວ່າຈະບໍ່ບັງຄັບເດັກເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃດໆ ຖ້າເຂົາບໍ່ຕ້ອງການ. ຄວາມຈິ່ງແລ້ວ ຕາມທຳມະຊາດ ເດັກຮູ້ຈະປະຕິບັດໂຕແນວໃດ. ຍົກເວັ້ນເສຍວ່າ ມີກໍລະນີບາດເຈັບ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈ ແລະກະຕືລືລົ້ນກັບໂລກອ້ອມໂຕເຂົາເຈົ້າ, ເດັກແມ່ນຜູ້ສຳຫຼວດໂຕຈິງ.

ເດັກບໍ່ຕ້ອງການຄູສອນໃນການຮຽນຍ່າງ ຫຼື ເວົ້າ ແຕ່ເຂົາພຽງຕ້ອງການຄົນທີ່ຍ່າງ ຫຼື ເວົ້າຢູ່ໃກ້ໆເຂົາ ສິ່ງນີ້ທີ່ທ່ານນາງມາເຣຍ ມອນແຕ໊ດໂສລີຮ້ອງວ່າ ການຊືມຊັບເອົາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເດັກ. ຈິດຂອງເດັກສາມາດດູດຊັບເອົາຂໍ້ມູນແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າາງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈົ້າເພື່ອມາເປັນໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໂດຍຜ່ານການຊືມຊັບ, ຮຽນແບບ ແລະ ຍັງເປັນເພາະວ່າຕາມທຳມະຊາດເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຮຽນຮູ້ສະເໝີ.
ເດັກແຕ່ລະຄົນມີທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນໂຕເພື່ອຈະນຳພາເຂົາເຈົ້າສຳຫຼວດ ແລະ ສົນໃຈກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
ຄູແລະຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາທັງຫຼາຍໄດ້ລະບຸຂັ້ນຕອນການພັດທະນາຂອງເດັກ, ຊ່ວງເວລາໃນຊີວິດຂອງເດັກຄົນໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊືມຊັບທັກສະຕ່າງໆດີທີ່ສຸດວ່າ ເດັກຄົນໜຶ່ງຕ້ອງການການລ້ຽງດູໂດຍມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາມາດສະໜອງປະສົບການຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ໃນວລາດຽວກັນເດັກຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກັບສິ່ງທີ່ເດັກຈະກ້າວຜ່ານ. ໃນຊ່ວງນີ້ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ຄວນໄປແຊກແຊງກັບການຮຽນຮູ້ແລະສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນຮູ້ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈະເກີດຂຶ້ນເອງອິງໃສ່ຄວາມອິດສະຫຼະພາບທີ່ເຂົາເຈົາໄດ້ຮັບນັ້ນ ເດັກຈະເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ ເລືອກກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມທີ່ຕົນເອງຢາກເຮັດ.

ທີ່ສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ Maison des Enfants, ການສຶກສາຕາມຄວາມສະໜັກໃຈ ແລະ ທາງບວກເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງການສອນຂອງພວກເຮົາ.
ລະບຽບຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາຈະຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມຫຼັກການຂອງພວກເຮົາ ສະນັ້ນ ເດັກໆທຸກຄົນຈະສາມາດເປັງປະກາຍທັງສ່ວນບຸກຄົນກໍ່ຄືໃນກຸ່ມທຸກຄົນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ພວກເຮົາສາມາດແນະນຳລາຍຊື່ປື້ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້

ຮັບເດັກບໍ່ເກີນ10ຄົນຕໍ່ພາກ