ທຸກພາກຮຽນຈະມີຄູມືອາຊີບນຳພາສອງທ່ານ ຄື:

 

ຄູ ແຄຣອ໌ (Claire) :

ພາຍຫຼັງຮັບປະລິນຍາດ້ານການສຶກສາຄວາມຕ້ອງການພິເສດ (Special Needs Education), ແຄຣອ໌ ແລະສາມີໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງເມວເບີນ ປະເທດອົດສະຕາລີ ໃນປີ 2009.
ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ແຄຣອ໌ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານຝຣັ່ງ-ອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນຊື່ວ່າ « Les Petits Parisiens » ເປັນເວລາໜຶ່ງປີຖ້ວນ ເຊິ່ງເປັນໂຮງຮຽນແຫ່ງທໍາອິດທີ່ຈຸດປະກາຍແຮງບັນດານໃຈແລະລົງຮັກໃນການເຮັດວຽກກັບເດັກ ພ້ອມທັງການຫຼີ້ນແບບອິດສະຫຼະ.

ລາວໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ວຽງຈັນ ໃນປີ2011. ທີ່ນີ້ ລາວໄດ້ເຮັດວຽກເປັນພີ່ລ້ຽງໃຫ້ແກ່ເດັກພິການຄົນໜຶ່ງເປັນເວລາ 3 ປີ. ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຝຣັ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ Josué Hoffet ໃນວຽງຈັນ. ວຽກທີ່ລາວໄດ້ເຮັດຫຼັກໆແມ່ນ ເຮັດກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ (after-school activities) ພາຫຼີ້ນບອດເກມ (board games) ຈົນເຖິງ ການສະແດງ ພ້ອມທັງສອນໃຫ້ນໍາໃຊ້ແລະປັບສະພາບໃຫ້ເຂົ້າກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່າງໆ.
ແຄຣອ໌ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຄອດຮຽນຮູ້ໄລຍະໄກ (Distance Learning course) ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Reunion island. ລາວໄດ້ສະໝັກຮຽນໃນສາຂາການສອນພາສາຝຣັ່ງເປັນພາສາທີ່ສອງ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາປະລິນຍາໂທໃນປີ 2015.

ແຄຣອ໌ໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກຜູ້ທີໜຶ່ງໃນປີ 2014 ແລະຜູ້ທີສອງ ປີ 2016. ປະຈຸບັນນີ້ ເປັນທີ່ຊັດເຈນສຳລັບລາວແລ້ວວ່າ ການສຶກສາທີ່ລູກໆຈະໄດ້ຮັບຄວນເປັນການສຶກສາແບບທີ່ແມ່ໄດ້ຮັບກໍ່ຄື ການສຶກສາທີ່ຮຽນຮູ້ແບບອິດສະຫຼະ ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນຮູ້. ນັ້ນແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ລາວໄດ້ເປີດສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ເດັກຄົນອື່ນໆຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນີ້ນຳເຊັ່ນກັນ.

 

ຄູ ເຄວລີ (Kelly):

ເຄວລີເປັນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ Tukata Jardin D’Enfants ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງມູນນິທິຕຸກກະຕາ.  ລາວມີປະສົບການໃນການສອນຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ.  ຈາກອາດີດເຄີຍຮຽນການອອກແບບໄດ້ຫັນປ່ຽນຕົນເອງມາຈັດການສຶກສາສຳລັບໄວເດັກ, ລາວໄດ້ສຳເລັດການ ເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການສອນເດັກອາຍຸ 3-6 ປີ ແບບມອນແຕ໊ດໂສລີແລະໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດມາຄອບຄອງ. ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ລາວຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຮູ້ການສຶກສາແບບວໍດອບ ສະໄຕເນີ ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລາວເອງ. ຕອນໄວເດັກ ລາວຖືກລ້ຽງດູຢູ່ສວນນ້ອຍໆແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງອັບສະເຕັດ ລັດນິວຢອກ ເຊິ່ງເປັນສວນທີ່ປູກຜັກເພື່ອກິນເອງແລະຂາຍ ລາວຍັງໄດ້ດູແລມ້າ,ໝູ,ກັ່ນນ້ຳຕານຈາກຕົ້າເມເປີນ ແລະ ຫາຂອງປ່າຂອງດົງນຳອີກ. ຈາກແຮງບັນດານໃຈຕອນໄວເດັກເຮັດໃຫ້ລາວເປີດໂຮງຮຽນອະນຸບານຕຸກກະຕາ ແລະ ຈັດການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກໆຂອງລາວເອງ. ເຄວລີໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ລາວໃນປີ 2009 ແລະໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍໃນປີ 2012 ແລະລູກສາວໃນປີ 2013. ຈາກນັ້ນມາ ລາວໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາແບບອົງລວມ. ຄູເຄວລີຈະຊ່ວຍຄູແຄຣອ໌ຈັດກິດຈະກຳທີ່ສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດທີ່ສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ La Maison Des Enfants ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງນີ້ຈະໃຫ້ສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວເປັນສະຖານທີ່ທຳອິດໃນການຈັດການສຶກສາແບບອົງລວມສຳລັບເດັກໃຫຍ່ໃນວຽງຈັນ.