ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ

ກິດຈະກຳຊີວິດປະຈຳວັນປະກອບມີກິດຈະກຳຕ່າງໆໂດຍອິງໃສ່ການດຳລົງຊີວິດໂຕຈິງ. ເດັກທຸກຄົນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການດູແລຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ໂດຍມີຜູ້ໃຫຍ່ຄ່ອຍເບິ່ງຄວາມປອດໄພຫ່າງໆ.
ກິດຈະກຳຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ເດັກບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ໂດຍການນຳໃຊ້ທ່າທາງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດເຮັດກິດຈະກຳໄດ້ເອງທັງໝົດ.

ສິນລະປະ ແລະ ຫັດຖະກຳ

ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກວິທີການສອນຂອງທ່ານ ອາໂນ ສະເຕິນ. ເດັກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການສ້າງສິນລະປະຕ່າງໆ ແຕ້ມຮູບໃສ່ຝາທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍນຳໃຊ້ນ້ຳສີ, ສີເຄຼຢອນ, ສີພາສເທວ ຫຼື ສໍສີ.
ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະກາຍຈິນຕະນາການຂອງການຄົ້ນພົບ, ການທົດລອງ ແລະ ການສ້າງສິນລະປະໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ.

ວິທະຍາສາດ, ພູມສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳ

ເມື່ອກ່າວເຖິງພູມສາດ, ພວກເຮົາຈະສອນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກ່ອນ ເຖິງຈະສອນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບໂຕເດັກ ເພາະວ່າເດັກແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງໂລກກ່ອນຈະເປັນປະຊາກອນຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ. ພູມສາດຂອງການສຶກສາແບບມອນແຕ໊ດໂສລີແມ່ນເອົາພູມສາດມະນຸດເປັນຈຸດໃຈກາງ.

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຄົນເຮົາຈະບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼື ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ່ຄົນທີ່ຕົນຮູ້ຈັກແລະເຄົາລົບ…
ໂດຍອິງໃສ່ແຜນທີ່ໂລກແລະໜ່ວຍໂລກ ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ເຮົາເຮົາເອງຢູ່ຈຸດໃດແລະພໍ່ແມ່ເຮົາມາຈາກສ່ວນໃດຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້. ການຮຽນຮູ້ແນວນີ້ແລະສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຈະໝູນປ່ຽນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະໄຝ່ຮູ້ຂອງເດັກໆ.

ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງອິດສະຫຼະ

ແນວຄວາມຄິດໃນການປ່ອຍໃຫ້ເດັກໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງອິດສະຫຼະແລະຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ເດັກມີພັດທະນາການຢ່າງກວ້າງໄກ. ເດັກໆຈະຂະຫຍາຍພັດທະນາການຜ່ານກົນໄກແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຢ່າງສະໝັກໃຈແລະເປັນທຳມະຊາດຈາກພື້ນທີ່ຮຽນຮູ້ທີ່ອອກແບບໄວ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ຄວາມອິດສະຫຼະນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກເຕີມເຕັມແລະປອດໄພ.

ສວນຜັກ

ສວນຜັກແລະການເຮັດສວນຜັກແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຂອງກິດຈະກຳໂຄງການ Maison des Enfants ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນມະນຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍຫຼືຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ຕາມ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ໃກ້ຊິດກັບທຳມະຊາດ, ຮຽນຮູ້ຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ສຳພັດກັບທຳມະຊາດກໍ່ຄືການໄດ້ທົດລອງໂດຍຕົນເອງ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເປັນພົນລະເມືອງເປັນມິດຕໍ່ທຳມະຊາດ. ພວກເຮົາຈະປູກຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຢູ່ໃນສວນ ແນ່ນອນທຸກຊະນິດສາມາດກິນໄດ້ແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຫ້ອງສະມຸດ

ຫ້ອງສະມຸດແມ່ນເຮືອນຂອງນິທານ ຫຼື ປະຫວັດສາດຕ່າງໆ ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄືເປັນໂລກແຫ່ງການຈິນຕະນາການ… ປື້ມຂອງພວກເຮົາຖືກຄັດສັນແລະຄັດເລືອກມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ນິທານທີ່ບອກເລົ່າກໍ່ຖ່າຍທອດເຊື່ອມໂຍງກັບຊີວິດໂຕຈິງຂອງເດັກໆຢ່າງເໝາະສົມ. ພວກເຮົາຍັງຈະເລົ່ານິທານແລະແບ່ງປັນເວລາອັນອົບອຸ່ນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍຜ່ານກ່ຽວກັບໂຕລະຄອນເອກຂອງເລື່ອງ ອິງຕາມປື້ມຫຼືບໍ່ອິງຕາມປື້ມ.